zmień miasto

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM, PoznańPasja dobrze wykształcona

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia


1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): 1 czerwca 2013 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wyboru kierunku/specjalności studiów dla kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II

1): 10  lipca 2013 r.
3. Ostatni dzień na przypisanie opłaty rekrutacyjnej do kierunku/specjalności studiów: 10 lipca 2013 r.
4. Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów: 10 lipca 2013
5. Egzaminy wstępne dla kandydatów, dla których w zasadach rekrutacji przewidziano przeprowadzenie dodatkowych egzaminów: 10 - 12 lipca 2013 r.
6. Pobranie przez komisje rekrutacyjne z systemu IR list rankingowych i złożenie ich w Dziale Nauczania,
ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 25: 11 lipca 2013 r.
7. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 12 lipca 2013 r.

2)
8. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura): 15 - 17 lipca 2013
9. Składanie w formie elektronicznej rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia: 15 - 17 lipca 2013 r.
10. Składanie w formie elektronicznej oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową: 15 - 17 lipca 2013 r.
11. Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: w terminie określonym przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanym w systemie IR.
12. Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia: w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia.

 

1) Na wniosek komisji rekrutacyjnej Rektor może wydłużyć ustalony w harmonogramie okres rejestracji

2) Nie dotyczy kierunków/specjalności studiów, na których zasady rekrutacji przewidują dodatkowe egzaminy: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian praktyczny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kompetencyjna. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla powyższych kierunków/specjalności studiów zostaną ogłoszone po przeprowadzeniu dodatkowych egzaminów.
Dodatkowe egzaminy dotyczą następujących kierunków/specjalności studiów:   
1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
3. filologia specjalności: arabistyka, hebraistyka, turkologia (dotyczy trybu II)
4. reżyseria dźwięku,
5. teologia specjalności: kapłańska, katechetyczno-pastoralna,
6. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): 1 czerwca 2013 r.
2. Zakończenie rejestracji, ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej, rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu  kwalifikacyjnym, ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego,rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów: w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR.
3. Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia: w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia.
 

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie i pierwszego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): 1 czerwca 2013 r.
2. Zakończenie rejestracji, ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej, rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów: w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR.
3. Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia: w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): 1 czerwca 2013 r.
2. Zakończenie rejestracji, ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej, rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów, rozpoczęcie egzaminów wstępnych, jeśli zostały przewidziane w postępowaniu  kwalifikacyjnym, ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR.
3. Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia: w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, na które postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR): 1 czerwca 2013 r.
2. Zakończenie rejestracji, ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej, rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania dokumentów: w terminach określonych przez poszczególne komisje rekrutacyjne, podanych w systemie IR.
3. Przekazanie przez komisje rekrutacyjne do Działu Nauczania list osób przyjętych na studia: w terminie 7 dni od daty ustalenia listy przyjętych na studia.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama