zmień miasto

Collegium Da Vinci - CDV, PoznańUczelnia ludzi ciekawych

Wydziały - Collegium Da Vinci

WYDZIAŁY NA UCZELNI: I stopieńI stopień (inż.)II stopień 
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE     
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Informatyki i komunikacji wizualnej   v   v    v   v                
  » Grafika   v   v                         
  » Informatyka   v   v                         
  » Urban Management            v   v                
  Nauk Społecznych   v   v             v   v       
  » Doradztwo i coaching   v   v             v   v       
  » Edukacja prorozwojowa   v   v                         
  » Mediaworking   v   v                         
  » Zarządzanie kreatywne   v   v                         
FB dlaMaturzysty.pl reklama